سهم “امین” دارای بازارگردان اختصاصی شد

 

سهم “امین” دارای بازارگردان اختصاصی شد
“صندوق بازارگردانی امین” با بازارگردانی “سهام تامین سرمایه امین” فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
حداقل معاملات روزانه بازارگردان در سهام امین ۳.۱۰۰.۰۰۰ سهم تعیین گردید.
از مزایای بازارگردانی اختصاصی می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد:
حفظ ثبات
به حداقل رساندن نوسانات شدید قیمتی
ایجاد عرضه و تقاضا
افزایش نقدشوندگی