انتشار اوراق ۳.۰۰۰ میلیارد ریالی توسط تامین سرمایه امین برای شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

تامین مالی شرکت سیمان فارس توسط تامین سرمایه امین از طریق اوراق مرابحه به حجم 3.000 میلیارد ریال نرخ سود اسمی 23 درصد پرداخت در مقاطع سه ماهه باطول عمر 4 سال به اتمام رسید